Terms of Use

Terms of Use

Bak.am կայքում տեղ գտած նյութերի օգտագործման կանոններ.

Bak.am կայքն (այսուհետև՝ կայք) ավտոմատ կերպով դասակարգում, ծանոթագրում և համակարգում է ծառայության գործընկերների կողմից տրամադրող տեղեկատվությունը՝ նպատակ ունենալով օգտատերերին տրամադրել համացանցում բաց հասանելիությամբ տեղադրված լրատվական հոսքերում արդյունավետ որոնման հնարավորություն: Բացառությամբ այս կետով սահմանված ավտոմատ ծանոթագրման և համակարգման՝ կայքը չի իրականացնում գործընկերների կողմից տրամադրված տեղեկատվության որևէ փոփոխություն կամ խմբագրում, ինչպես նաև չի ընդգրկում հիշյալ նյութերը սեփական տեղեկատվության տարածման ծառայության շրջանակում:

Կայքում տեղադրված նյութերի հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Կայքում տեղ գտած նյութերի վերարտադրման, թարգմանման, տարածման կամ ցանկացած այլ ձևով օգտագործման համար անհրաժեշտ է ստանալ իրավատիրոջ գրավոր թույլտվությունը:

Այցելելով կայք՝ օգտատերը պարտավորվում է ենթարկվել նյութերի օգտագործման հետևյալ կարգին. նյութն ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս պարտադիր կերպով մեջբերել կայքի անվանումը (Bak.am)՝ միաժամանակ տալով ակտիվ հղում (hyperlink):

Վերոնշյալ կարգը խախտելու դեպքում, իրավատիրոջ նյութերն օգտագործելը համարվում է հեղինակային իրավունքի խախտում և հանգեցնում է «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You may delete and block all cookies from us, but certain parts of the site may not work properly.